Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM)

 

Registratie KvK: onder vestigingsnummer 000022441476

Fiscaal nummer: 001970185

 

Contactgegevens:

Stichting Welzijnswerk Emmermeer,

Nijkampenweg 73,

7815 GB Emmen

Telefoonnummer; 0591613909

 

Website: www.emmermeer.nl  met een link naar WEM

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter:              de heer J. Baptist te Emmen

Secretaris:              mw. H.B. de Val te Emmen

Penningmeester:      dhr. W. Timmer te Emmen.

1 vacature.

 

Het doel de stichting WEM is:

Het stimuleren, uitvoeren, bieden van faciliteiten en anderszins ondersteunen van het welzijnswerk in de wijk Emmermeer.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

         het initiŽren en organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en het bieden van ruimten voor deze activiteiten. Hiervoor laat het bestuur zich bijstaan door een activiteitencommissie en andere vrijwilligers.

 

Personeel:

Het WEM is een vrijwilligersorganisatie: wel heeft zij 4 werknemers in dienst t.w. een beheerder van de Meerstede en 3 personeelsleden, zij zorgen voor beheer, en schoonmaak van de Meerstede . De beloning vindt plaats naar de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het verhuur van ruimtes van het gebouw gaat via de beheerder van het WEM: de inkomsten van verhuur komen dan ook ten goede aan het WEM.

 

Activiteiten:

 

         Voor jongeren van 6 t/m 12 jaar ( zoals eieren zoeken met Pasen, een busreis voor de doelgroep naar een attractiepark, een speldag. )

         Samenwerking met Brede School.

         Verhuur van ruimtes in de Meerstede.

         Tevens heeft het WEM nauwe contacten met andere gebruikers van de Meerstede, een multifunctioneel gebouw voor wonen, zorg en welzijn. Met name is er structureel overleg met zorggroep Tangenborgh en Sedna (de professionele welzijnsorganisatie van de gemeente Emmen) en de bewonerscommissie van de Meerstede in een zgn. ďBreed OverlegĒ

 

 

 

Financieel overzicht St. Welzijnswerk Emmermeer  
Jaarrekening 2016      
         Balans    
Activa   Passiva  
Inventaris en apparatuur 2.580 Algemene reserve 57.232
Voorraden 1.766 Te betalen belasting/soc.premies 6.931
Debiteuren 4.632 crediteuren 263
Overige vorderingen 4.906    
Liquide middelen 50.542    
       
Totaal 64.426 Totaal 64.426
       
       
                                                Exploitatierekening 2016  
Baten   Lasten  
Subsidie Gemeente Emmen 48.444 Lasten buffet 12.726
Verhuur opbrengsten 40.860 Lasten kinder- en jeugdwerk 1.664
Buffetopbrengsten 45.670 Personeelskosten 85.097
FinanciŽle baten 61 Afschrijvingskosten 512
    Huisvestingskosten 10.550
    Organisatiekosten 7.030
    Byzondere lasten 1.600
    FinanciŽle lasten 175
    Exploitatieresultaat 15.681
Totaal 135.035 Totaal 135.035