Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM)

 

Registratie KvK: onder vestigingsnummer 000022441476

Fiscaal nummer: 001970185

 

Contactgegevens:

Stichting Welzijnswerk Emmermeer,

Nijkampenweg 73,

7815 GB Emmen

Telefoonnummer; 0591613909

 

Website: www.emmermeer.nl  met een link naar WEM

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter:              de heer J. Baptist te Emmen

Secretaris:              mw. H.B. de Val te Emmen

Penningmeester:      dhr. W. Timmer te Emmen.

1 vacature.

 

Het doel de stichting WEM is:

Het stimuleren, uitvoeren, bieden van faciliteiten en anderszins ondersteunen van het welzijnswerk in de wijk Emmermeer.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

·         het initiëren en organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en het bieden van ruimten voor deze activiteiten. Hiervoor laat het bestuur zich bijstaan door een activiteitencommissie en andere vrijwilligers.

 

Personeel:

Het WEM is een vrijwilligersorganisatie: wel heeft zij 4 werknemers in dienst t.w. een beheerder van de Meerstede en 3 personeelsleden, zij zorgen voor beheer, en schoonmaak van de Meerstede . De beloning vindt plaats naar de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het verhuur van ruimtes van het gebouw gaat via de beheerder van het WEM: de inkomsten van verhuur komen dan ook ten goede aan het WEM.

 

Activiteiten:

 

·         Voor jongeren van 6 t/m 12 jaar ( zoals eieren zoeken met Pasen, een busreis voor de doelgroep naar een attractiepark, een speldag. )

·         Samenwerking met Brede School.

·         Verhuur van ruimtes in de Meerstede.

·         Tevens heeft het WEM nauwe contacten met andere gebruikers van de Meerstede, een multifunctioneel gebouw voor wonen, zorg en welzijn. Met name is er structureel overleg met zorggroep Tangenborgh, de Toegang en de bewonerscommissie van de Meerstede in een zgn. “Breed Overleg”

 

Voor de brede school agenda Najaar 2018  Klik hier

 

 
Financieel overzicht St.Welzijnswerk Emmermeer
Jaarrekening 2017        
     Balans per 31-12-2017   
Activa     Passiva    
Inventaris/apparatuur    €         1.934 Algemene reserve    €       66.688
Voorraden    €         2.288      
Debiteuren    €         5.451 Te betalen bel./soc.premies  €         6.224
Overige vorderingen    €         2.060 Crediteuren/overige schulden  €         1.509
Liquide middelen    €       62.688      
Totaal    €       74.421 Totaal    €       74.421
           
           
     Exploitatierekening 2017  
Baten     Lasten    
Subsidie 2017 Gemeente Emmen  €       49.095 Lasten buffet    €       10.509
Verhuur opbrengsten    €       39.877 Lasten kinder- en jeugdwerk  €             723
Buffet opbrengsten    €       39.814 Personeelskosten    €       83.553
Financiële baten    €               11 Afschrijvingskosten    €             646
Bijzondere baten    €         3.004 Huisvestingskosten    €       16.989
      Organisatiekosten    €         7.963
      Byzondere lasten    €         1.772
      Financiële lasten    €             190
           
      Positief bedrijfsresultaat    €         9.456
Totale baten    €     131.801 Totale lasten    €    131.801