Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM)

 

Registratie KvK: onder vestigingsnummer 000022441476

Fiscaal nummer: 001970185

 

Contactgegevens:

Stichting Welzijnswerk Emmermeer,

Nijkampenweg 73,

7815 GB Emmen

Telefoonnummer; 0591613909

 

Website: www.emmermeer.nl  met een link naar WEM

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter:              de heer J. Baptist te Emmen

Secretaris:              mw. H.B. de Val te Emmen

Penningmeester:      dhr. W. Timmer te Emmen.

1 vacature.

 

Het doel de stichting WEM is:

Het stimuleren, uitvoeren, bieden van faciliteiten en anderszins ondersteunen van het welzijnswerk in de wijk Emmermeer.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

·         het initiëren en organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en het bieden van ruimten voor deze activiteiten. Hiervoor laat het bestuur zich bijstaan door een activiteitencommissie en andere vrijwilligers.

 

Personeel:

Het WEM is een vrijwilligersorganisatie: wel heeft zij 4 werknemers in dienst t.w. een beheerder van de Meerstede en 3 personeelsleden, zij zorgen voor beheer, en schoonmaak van de Meerstede . De beloning vindt plaats naar de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het verhuur van ruimtes van het gebouw gaat via de beheerder van het WEM: de inkomsten van verhuur komen dan ook ten goede aan het WEM.

 

Activiteiten:

 

·         Voor jongeren van 6 t/m 12 jaar ( zoals eieren zoeken met Pasen, een busreis voor de doelgroep naar een attractiepark, een speldag. )

·         Samenwerking met Brede School.

·         Verhuur van ruimtes in de Meerstede.

·         Tevens heeft het WEM nauwe contacten met andere gebruikers van de Meerstede, een multifunctioneel gebouw voor wonen, zorg en welzijn. Met name is er structureel overleg met zorggroep Tangenborgh, de Toegang en de bewonerscommissie van de Meerstede in een zgn. “Breed Overleg”

 

Voor de brede school agenda Najaar 2018  Klik hier

 

 
                    Jaarrekening 2019  
       
  Balans per 31-12-2019  
Activa   Passiva  
Inventaris/apparatuur  €             4.168 Algemene reserve  €        66.886
Voorraden  €             2.579    
Debiteuren  €             4.826 Te betalen belasting/soc.premies  €          6.008
Overige vorderingen  €                     6 Crediteuren en overige schulden  €              811
Liquide middelen  €           62.126    
Totaal  €           73.705 Totaal  €        73.705
       
       
  Exploitatierekening 2019  
Baten   Lasten  
Subsidie 2018 Gemeente Emmen  €           92.727 Inkopen buffet  €          7.459
Verhuur opbrengsten  €           41.971 Personeelskosten  €        92.754
Buffetopbrengsten  €           33.313 Afschrijvingskosten  €          1.645
Financiële baten  €                     6 Huur Gemeente Emmen  €        42.817
Bijzondere baten  €                 272 Huisvestingskosten  €        13.797
    Organisatiekosten  €          8.313
    Byzondere lasten  €          1.722
    Financiële lasten  €              165
       €      168.672
    Exploitatie resultaat 2018  €            -383
   €        168.289    €      168.289